دعوت به همکاری


1:سپردن زمین به شرکت جهت ساخت و ساز

2:سرمایه گذاری روی املاک